دوره های برگزار شده
ردیفعنوان دوره آموزشیمخاطبان دورهمدت دورهزمان برگزاری
1دوره عمومی سیستم اتصال به زمین و همبندی الکتریکیمهندسان برق شرکت ذوب آهنیک روز1397/02/04
2دوره عمومی سیستم اتصال به زمین و همبندی الکتریکیمهندسان برق شرکت بهنوش ایرانیک روز1397/03/04
3دوره عمومی سیستم اتصال به زمین و همبندی الکتریکیمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق و مهندسان ایمنییک روز1397/04/22
4دوره تخصصی روش های بررسی و اندازه گیری سیستم های اتصال به زمینمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق یک روز1397/05/04
5دوره تخصصی حفاظت در برابر صاعقهمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق و مهندسان ایمنییک روز1397/05/19
6دوره تخصصی سیستم اتصال به زمین در بیمارستانها و مراکز درمانیمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برقیک روز1397/06/15
7دوره تخصصی حفاظت مخازن نفت و گاز در برابر صاعقهمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق و مهندسان ایمنییک روز1397/07/05
8دوره عمومی سیستم اتصال به زمین و همبندی الکتریکیمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق و مهندسان ایمنییک روز1397/07/20
9دوره تخصصی سیستم اتصال به زمین در مراکز داده (دیتا سنتر)مهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق و مهندسان ITیک روز1397/08/24
10دوره تخصصی سیستم اتصال به زمین در محیط های خطرناک، قابل اشتعال و انفجارمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق و مهندسان ایمنییک روز1397/09/09
11دوره تخصصی روش های بررسی و اندازه گیری سیستم های اتصال به زمینمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برقیک روز1397/09/22
12دوره تخصصی طراحی و اجرای سیستم های زمینمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برقیک روز1397/10/14
13دوره تخصصی الکتریسیته ساکن و روش های مقابله با آنمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق و مهندسان ایمنییک روز1397/10/27
14دوره تخصصی سیستم اتصال به زمین در مراکز داده (دیتا سنتر) - ویژه بندرعباسمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق و مهندسان ITیک روز1397/11/04
15دوره تخصصی حفاظت در برابر صاعقهمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برق و مهندسان ایمنییک روز1397/11/25
16دوره تخصصی سیستم اتصال به زمین در پست های برقمهندسان/طراحان/مجریان/ناظران برقیک روز1397/12/10