آموزشی

جزوه اصول اندازه گیری مقاومت سیستم های ارتینگ - مهندس پرتوی شال

جزوات آموزشی
جزوات آموزشی

جزوه دوره تخصصی نگاهی به پدیده خوردگی در سیستمهای ارتینگ - مهندس پرتوی شال

2

جزوه دوره تخصصی همبندی الکتریکی در ساختمانها - مهندس پرتوی شال

3

مصاحبه با جناب آقای مهندس پرتوی -تولید سیستم های اتصال به زمین - قسمت اول

114

مصاحبه با جناب آقای مهندس پرتوی -تولید سیستم های اتصال به زمین - قسمت دوم

114

مصاحبه با جناب آقای مهندس پرتوی -تولید سیستم های اتصال به زمین - قسمت سوم

114

نحوه اجرای صحیح جوش کدولد - قسمت اول

نحوه اجرای صحیح جوش کدولد - قسمت دوم

نحوه اجرای صحیح جوش کدولد - قسمت سوم